Rejestracja
Logowanie

Poczta
Forum
Firmy

WESELA    *    OBIADY Z DOSTAWĄ DO DOMU    *    IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE                        *****                        CENTRALNA KUCHNIA     uL. Broniewskiego 2    *****    tel. 91 577 54 47

komunikacjaKalendarium imprez


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

  Str. 1/1   
Stronicuj po
10
20
50
100
Wszystkie
@@o. Perwersjusz
2008-08-09 05:43:00
Niez?y ubaw mieli wierni, ktrzy przyszli na msz? ?wi?t? do ko?cio?a ?w. Jana w Stargardzie Szczeci?skim, s?awnym na ca?? Polsk? dzi?ki wyczynom ksi?dza Romana B., ktry przez kilka lat zmusza? do seksu, i to wyrafinowanego, 15-letni? obecnie dziewczynk?. Ksi?dz siedzi i czeka na proces, a jego proboszcz ksi?dz Jaros?aw Staszewski odprawia msze, w czasie ktrych prosi o modlitw? i udaje mu si? nie nazywa? tego, co si? sta?o, po imieniu. Musimy si? modli? o wzmocnienie, by wytrwa? pod krzy?em. To jest cierpienie, ktre k?adzie nas na ?opatki. Ta sytuacja krzywdzi i rani wiele osb. To nie jest sen. Trzeba to prze?y? mwi? ksi?dz proboszcz, ktry nie znalaz? jednego s?owa wsp?czucia dla ofiary i pot?pienia dla zbocze?ca w sutannie.
@@anonimowy
2008-08-09 19:38:00
Paranoja...tak dzia?a sekta.
@@anonimowy
2008-08-19 08:53:00
W wywiadzie dla "Dziennika" hierarcha Ko?cio?a najbardziej w Polsce uprzywilejowanego skar?y si? na... dyskryminacj?. Oraz wyra?a pogl?d, ?e z pedofili? w?rd ksi??y... nie nale?y walczy?.

I pomy?le?, ?e biskup Pieronek uchodzi? kiedy? za rozs?dnego, liberalnego ksi?dza, z ktrym mo?na si? dogada?. Ale mamy to czarno na bia?ym. A wi?c, pedofilia w Ko?ciele.

Nie wyeliminujemy pewnych zachowa?, cho?by?my si?gn?li nawet po karabiny maszynowe. To tkwi w naturze ludzkiej, tak jak inne dewiacje, choroby i nieszcz??cia dotykaj?ce cz?owieka.

O, a niedawno by?o oburzenie, gdy Putin chcia? odr?bywa? ?apy ?apwkarzom. Dzicz, mwiono. I ten dyskretny urok manipulacji. Dewiacje. Jak mo?na mniema?, w opinii ksi?dza biskupa dwie kobietki ?yj?ce sobie razem w zgodzie s? rwnie ohydne, jak ksi?dz Andrzej ze Szczecina.

Obecnie dominuje pogl?d, ?e trzeba te zjawiska jak najostrzej eliminowa?, ?e b?dzie to skuteczne. Ja jednak jestem zdania, ?e to z?udne przekonanie.

Tak, przecie? sam Benedykt XVI wskaza?, jak Ko?ci? ma sobie radzi? z pedofili?. Ma si? modli?, by pedofile sami odeszli z Ko?cio?a. Podczas kwietniowej podr?y do USA papie? nie zajrzy do Bostonu, ktry jest najwi?kszym skupiskiem katolikw w kraju.

Boi si? demonstracji przeciwko swej polityce ignorowania problemu. Spotka si? za to z nowojorskim biskupem Edwardem Eganem, ktry utajni? akta personalne ksi??y-pedofilw.

Wsz?dzie, w ka?dej spo?eczno?ci zdarzaj? si? dewiacje, ktre s? skutkiem nie tyle wp?yww kulturowych, co niedoskona?o?ci cz?owieka.

Ale jednak nie w takiej skali. Po wielkich skandalach pedofilskich w USA ujawniono, ?e pedofilem mo?e by? co dziesi?ty ksi?dz katolicki. Raczej trudno uwierzy?, by sk?onno?ci pedofilskie przejawia? co dziesi?ty maszynista kolejowy.

Wiem za to, ?e w USA najwi?cej na nag?o?nieniu tych przypadkw zarobili adwokaci. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e dosz?o tam do manipulacji opini? publiczn?.

Poznali?my wi?c wreszcie, chwa?a Bogu, skrywan? przez wrogw Ko?cio?a prawd?. Wszystko to spisek. Nie by?o biskupw kryj?cych przez dziesi?ciolecia ksi??y gwa?c?cych dzieci. Wszystko to manipulacja adwokatw. Szkoda, ?e ekscelencja nie doda? - ?ydowskich.

Ale lista prze?ladowa? Ko?cio?a katolickiego w dzisiejszej Polsce i tak jest d?uga.

Mam tu na my?li wszelkie dzia?ania podejmowane w celu wyrugowania lekcji religii ze szk?. Rozmaite formacje polityczne traktuj? to jako swj priorytet, mieni?c si? jednocze?nie obro?cami ludzkich praw, chocia? w ich dzia?aniach wi?cej jest agresji ni? jakiejkolwiek moralno?ci.

Ciekawe, jakie to formacje. Skoro absolutna niezb?dno?? katolickiej katechezy w szko?ach, op?acanej z bud?etu pa?stwa, jednoczy?a zawsze prawic? i lewic?.

Ale interesuj?ca jest te? uwaga o agresji. Szczeglnie w ustach Pieronka, ktry pos?ank? na Sejm wysy?a? do dojenia krw, a swoich przeciwnikw nazywa? psami, szczurami i z?odziejami.

Religi? dyskredytuje si? wsp?cze?nie bez si?gania po przemoc. Stwarza si? sytuacje, w ktrych wyznawanie wiary jest utrudnione b?d? obarczone przykrymi nast?pstwami.

Jak z?amanie r?ki. Zapewne to atei?ci oblodzili s?ynny chodnik, na ktrym po?lizn?? si? spiesz?cy na msz? Jaros?aw Kaczy?ski.

Wytykanie palcami wiernych Ko?cio?a, przypisywanie im naiwno?ci i za?ciankowo?ci jest codzienno?ci?. To te? jest wielkie zagro?enie dla wiary.

Jednak niesamowite, jak wielk? si?? ra?enia ma niszowy w ko?cu tygodnik "Nie". Czytuje go nawet Episkopat.

Ale wszystko to g?upstwa. Polska nigdy nie odwrci si? od Ko?cio?a.

Bardzo silny zwi?zek naszego narodu z tradycj? chrze?cija?sk? owocuje odmienn? od zachodniej mentalno?ci?, st?d niektre zagro?enia nie wydaj? si? dzi? jeszcze jaskrawe.

A wi?c Ko?ci? w Polsce przetrwa, bo Polacy s? inni. Mieszanka z?udze?, arogancji, zak?amania i zwyk?ego chamstwa zaczyna w wypowiedziach elit Ko?cio?a dominowa?.

W USA, Austrii i Irlandii z?udzenia ju? si? sko?czy?y, a odpowiedzi? na notoryczne tuszowanie skandali pedofilskich s? puste ko?cio?y.

S?dz?c po wypowiedziach biskupa Pieronka, Polska mo?e by? nast?pna.
@@anonimowy
2008-08-21 01:27:00
Polska JU? JEST NAST?PNA...
@@du?eD
2008-08-29 22:30:00
A potem ksi??a si? dziwi? dlaczego ludzie przestaj? chodzi? do ko?cio?a...
@wlodek
2008-09-02 16:20:00
du?eD!
Mo?e i krymina?y opustoszej?? :)

Hierarchowie ko?cielni s? bardzo zasmuceni faktem, ze kolejny ksi?dz
oskar?ony jest o przest?pstwa seksualne. Ksi?dz Gerard Connolly ma
odpowiada? przed sadem za wykorzystanie swojego stanowiska kapelana
wi?ziennego do uprawiania seksu z wi??niem.
@@batman
2008-09-04 04:04:00
ach te czarnulki,szkoda pisac.
@@anonimowy
2008-09-07 10:10:00
"Zbrodnia i zdrada

Ministrant, ucze? renomowanego katolickiego liceum oglnokszta?c?cego w Cz?stochowie pragn?cy studiowa? w seminarium duchownym, zabi? ksi?dza. Zada? ofierze ok. 30 ciosw no?em. Co ch?opaka napad?o...?" ZAZDRO??!

Wi?cej na http://www.faktyimity.pl/

kleryka?
pragnie by? zbawiony, powinien
przede wszystkim trzyma? si? wiary katolickiej.
Kto by jej w ca?o?ci i bez uszczerbku nie
zachowa?, niechybnie zginie na wieki.

Modli si? pod figur?, a diab?a ma za skr?
  Str. 1/1   
Stronicuj po
10
20
50
100
WszystkiePisz jako zalogowany internauta!


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

Reklama
Jęczydół 85 tyś
 
SANDAŁ MĘSKI - NIK

Projekt domu jednorodzinnego


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia