Rejestracja
Logowanie

Poczta
Forum
Firmy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Nowe umiejętności - nowe możliwości".
Najnowsze posty aktualności: konkurs był ...
Kalendarium imprez


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

  Str. 1/2   
Stronicuj po
10
20
50
100
Wszystkie
1
2
@@KOR
2009-08-08 00:13:00
W tym roku przypada 65. rocznica s?ynnej brawurowej akcji Trzeci Most, czyli przekazania przez polski wywiad Brytyjczykom przechwyconej od Niemcw tajemnicy broni V2. Niestety, na uroczysto?ci w okolicach Zabawy w wojewdztwie ma?opolskim mimo zaproszenia nie raczy? przyjecha? ?aden dyplomata Jej Krlewskiej Mo?ci. Ambasada Brytyjska w Warszawie t?umaczy?a ten fakt... przeprowadzk?.

- Polak zrobi? swoje i mo?e odej?? - komentuje zachowanie Brytyjczykw wobec osb, ktre z nara?eniem ?ycia zapobieg?y bombardowaniom Londynu w czasie II wojny ?wiatowej, Jerzy Rostkowski, cz?onek Zarz?du Okr?gu ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej w Tarnowie.
Przetransportowane 65 lat temu cz??ci sterownicze rakiety V2 i dokumentacja sporz?dzona przez polskich in?ynierw umo?liwi?y Brytyjczykom podj?cie skutecznej obrony. G?wnym celem tej tzw. wunderwaffe Adolfa Hitlera by?y miasta Wielkiej Brytanii. Jednak determinacja wywiadu i ?o?nierzy Armii Krajowej, bez wzgl?du na zagro?enie i mo?liwe ofiary w?rd ?o?nierzy i ludno?ci cywilnej, spowodowa?a, ?e operacja Trzeci Most zako?czy?a si? sukcesem. Rakieta V2, jak pisze brytyjskie Muzeum Nauki, nale?y do 10 przedmiotw maj?cych najwi?kszy wp?yw na losy ?wiata. Dzi?ki informacjom zdobytym przez polski wywiad alianckie lotnictwo mog?o zbombardowa? niemieckie laboratoria testowe i silosy rakietowe na wyspie Uznam w miejscowo?ci Penemunde.
Tymczasem ?aden z przedstawicieli strony brytyjskiej nie raczy? si? pojawi? 26 lipca br. na l?dowisku Motyl po?o?onym mi?dzy Zabaw? a Wa?em-Rud? w 65. rocznic? akcji Trzeci Most na spotkaniu z ostatnimi ?yj?cymi jej uczestnikami. Ich zdziwienie wywo?a?y wyja?nienia Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, ktra na przes?ane zaproszenie do udzia?u w tych uroczysto?ciach odpowiedzia?a negatywnie, gdy? odbywa?a si? jej przeprowadzka do nowego budynku, ktra trwa?a do poniedzia?ku, 27 lipca, bie??cego roku. Jerzy Rostkowski, cz?onek Zarz?du Okr?gu ?Z?AK w Tarnowie, przyznaje, ?e na obchodach pad?y gorzkie s?owa na temat postawy strony brytyjskiej. - Ale uwa?am, ?e to niczego nie zmieni, bo Anglicy zawsze byli tacy i nic si? w tej materii po prostu nie zmieni?o. By?y momenty, kiedy byli?my potrzebni i krew si? przelewa?a, natomiast chwil? p?niej "Polak zrobi? swoje i mo?e odej??" - mwi. Podkre?la trudn? sytuacj? socjaln? weteranw akcji Trzeci Most. - Czy s?ysza? pan kiedykolwiek o jakiejkolwiek pomocy od pa?stwa dla by?ych akowcw, bo ja nie, a ?yj? na tym ?wiecie 67 lat i mj ojciec by? oficerem AK. Ci ludzie umieraj? teraz niejednokrotnie bez ?adnej pomocy i wsparcia. Jednemu z naszych cz?onkw potrzebne by?y kule do chodzenia, bo mia? problem z nogami. Najpierw umar?, a p?niej dopiero okaza?o si?, ?e kul nie mo?na za?atwi? - mwi Rostkowski.
- Najwa?niejsze w tym wszystkim jest to, ?e ci ludzie z nara?eniem w?asnego ?ycia i rodzin przeprowadzali t? akcj?, a dla ambasady brytyjskiej wa?niejsze jest przenoszenie mebli - komentuje ks. Zbigniew Szostak, kustosz sanktuarium B?ogos?awionej Karoliny w Zabawie, gdzie m.in. odby?y si? uroczysto?ci rocznicowe.
Pu?kownik Zdzis?aw Baszak, zast?pca dowdcy akcji, nie?yj?cego ju? kpt. W?adys?awa Kabata, nie mia? z?udze? co do zachowania urz?dnikw ambasady. - Z gry mwi?em, ?e na nich nie ma co liczy?. Druga sprawa to t?umaczenie, ?e przenosz? ambasad?, w zwi?zku z czym nie mog? przyjecha?. Tak jakby ambasador by? zaj?ty, podobnie jak trzeciorz?dny urz?dnik tej placwki. Po pierwsze, zapomnieli, ?e to odbywa?o si? w niedziel?, a jestem przekonany, ?e w ten dzie? nie robi si? ?adnych przeprowadzek, gdy? si? nie pracuje - podkre?la Baszak. Wed?ug niego, jak na nasze standardy cywilizacyjne by?o to zachowanie skandaliczne. - Nie kiwn?li nawet palcem. Wydaje mi si?, ?e w takim wypadku powinni byli przynajmniej w jaki? sposb podzi?kowa? - dodaje pu?kownik.
Profesor Andrzej Chojnowski, szef Kolegium Instytutu Pami?ci Narodowej, wskazuje na zas?ugi polskiego wywiadu, ktre pomog?y aliantom pokona? III Rzesz?. - Na pewno polski wywiad dostarczy? sojusznikom r?nych informacji, tak?e do?? istotnych. Ca?a kwestia zwi?zana z pociskami V1 i V2 by?a jednym z takich kluczowych osi?gni?? - uwa?a Chojnowski. Jak dodaje, do aliantw dociera?y ponadto informacje na temat wycofywania wojsk niemieckich, transportu jednostek i ich przemieszcze?. - My?l?, ?e je?li chodzi o nasz wk?ad w wojn? tamtego okresu, to wywiad polski na swoim koncie zanotowa? du?o osi?gni??, ktre by? mo?e nawet by?y bardziej znacz?ce ani?eli dzia?ania polskich jednostek frontowych - zaznacza profes


@
2020-10-16 14:45:04
@
2020-10-19 09:51:27
@
2020-11-02 19:59:18
@
2020-11-17 21:02:18
@
2020-11-25 08:37:56
@
2020-12-05 15:38:48
@
2020-12-08 16:36:56
@
2020-12-13 05:40:40
@
2020-12-30 00:00:09
  Str. 1/2   
Stronicuj po
10
20
50
100
Wszystkie
1
2Pisz jako zalogowany internauta!


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

 
TRZEWICZEK DZIECIĘCY

Projekt hurtowni budowlanej


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia