Rejestracja
Logowanie

Poczta
Forum
Firmy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Nowe umiejętności - nowe możliwości".
Najnowsze posty aktualności: konkurs był ...
Kalendarium imprez


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

  Str. 1/2   
Stronicuj po
10
20
50
100
Wszystkie
1
2
@Szczepann
2007-10-04 14:36:00
znowu 10 punktw [img:517b0cfb80]http://www.skyscrapercity.com/images/smilies/hahano.gif[/img:517b0cfb80] nazwe to dzie?o 10x1 :D
@piechocinski
2007-10-05 17:57:00
Polskie Stronnictwo Ludowe

Zlikwiduje bariery w rozwoju Transportu Drogowego


Bariery rozwoju polskiego transportu drogowego
:

1. Infrastruktura drogowa

• Z?y stan polskich drg,
• Dopuszczalne naciski osi na drogach,
• Mo?liwo?? dojazdu ci??kich pojazdw do miejsc za i roz?adunku,
• Niedostosowanie sieci przej?? granicznych do aktualnego i przewidywanego nat??enia ruchu,
• Niewystarczaj?ca liczba bezpiecznych i dobrze wyposa?onych parkingw,
• Brak obwodnic miast, utrudniaj?cy p?ynny przejazd pojazdw ci??arowych oraz autokarw i autobusw,
• Okresowe ograniczenia ruchu,
• Zasady uzyskiwania zezwole? na przejazd pojazdw nienormatywnych niedostosowany do wymogw gospodarki.

Brak nowoczesnej sieci autostrad i drg ekspresowych, powiazanych z siecia
europejska. pozwalaja na przejechanie w tym czasie pracy kierowcw jedynie 400 km
na terenie Polski, w porownaniu z 800 km np na sieci europejskiej, co
znaczaco wplywa na koszty i zdolnosci konkurencyjne firm krajowych.


2. Nadmierny fiskalizm w stosunku do bran?y.
Transport drogowy obci??ony jest znacznie wi?ksz? liczb? op?at
i podatkw ni? inne dziedziny gospodarki i konkurencja zagraniczna

3. Ceny paliwa.
Gwa?towny wzrost cen paliwa w Polsce, odczuwalny szczeglnie po wej?ciu Polski do Unii Europejskiej, w sposb bardzo istotny wp?ywa na wysoko?? kosztw przewozw. Wiele krajw stosuje zasad? zwrotu cz??ci lub ca?o?ci podatku akcyzowego przewo?nikom wykonuj?cym przewozy mi?dzynarodowe, obni?aj?c im w ten sposb koszt paliwa.

4. Mo?liwo?? uzyskania zezwole? na przejazd do krajw spoza Unii Europejskiej.
W ostatnich 2-3 latach polscy przewo?nicy mi?dzynarodowi zaczynaj? bardzo powa?nie odczuwa? brak zezwole? na wykonywanie przewozw, szczeglnie do Rosji i Bia?orusi, ktre to rynki s? w znacznym stopniu obs?ugiwane przez polskich przewo?nikw drogowych. Zezwolenia takie s? wymieniane na zasadzie wzajemno?ci, niezb?dna jest zatem bardzo przemy?lana polityka wsp?pracy z Ministerstwami Transportu tych krajw, celem uzyskania zadawalaj?cej liczby takich zezwole? dla polskich przewo?nikw drogowych.

5. Gestia transportowa.
W okresie ostatnich kilkunastu lat obserwuje si? oddawanie gestii transportowej zagranicznym firmom spedycyjnym i transportowym. Firmy te w konsekwencji i tak korzystaj? z polskich przewo?nikw do wykonania tych przewozw, ale oczywi?cie po potr?ceniu nale?nej sobie prowizji od uzyskanej kwoty za zorganizowanie przewozu. Zwi?zane to jest mi?dzy innymi z niekorzystnymi uregulowaniami w Polsce dotycz?cymi stosowania podatku VAT.

6. Wysoko?? kursu polskiej waluty.
Wysoko?? kursu PLN w znacznym stopniu utrudnia dzia?alno?? polskich firm przewozowych, bowiem us?ugi transportu mi?dzynarodowego s? eksportem us?ug i w zdecydowanej wi?kszo?ci s? wyceniane w Euro, natomiast znaczn? cz??? kosztw przewo?nicy ponosz? w PLN.

7. Braki kierowcw, szkolenie kierowcw.
Wej?cie Polski do UE spowodowa?o znaczne braki na rynku kierowcw zawodowych, ktrzy s? werbowani do pracy w r?nych krajach unijnych rwnie? odczuwaj?cych braki kierowcw, ale oferuj?cych wy?sze p?ace.
Stan ten wymusza potrzeb? zintensyfikowania szkolenia kierowcw. Sytuacja zbieg?a si? z wprowadzeniem nowej Dyrektywy unijnej 2003/59 dotycz?cej szkolenia kierowcw, ktra niebawem wejdzie w ?ycie a zak?ada wr?cz rewolucyjne zmiany w sposobach szkolenia. Problemem stanie si? finansowanie szkolenia.; uwa?amy, ze niezb?dne b?dzie zaanga?owanie si? pa?stwa w ten proces.8. Interpretacja prawa.
Bardzo cz?sto spotykamy si? z r?n? interpretacja tych samych przepisw prawa przez r?ne instytucje i r?nych urz?dnikw. Problemy z niejednolit? interpretacj? wyst?puj? z jednej strony w r?nych regionach kraju, z drugiej w zakresie interpretacji tych samych przepisw przez r?ne instytucje.

9. Niewydolno?? przej?? granicznych szczeglnie na wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej

10. Transportowe bariery wok? portw morskich i brak nowoczesnych terminali drogowo-kolejowych szczeglnie na styku z kolejami szerokotorowymi

Janusz Piechoci?ski Polskie Stronnictwo Ludowe

WWW.piechocinski.pl , janusz@piechocinski.pl
@
2020-10-17 21:24:28
@
2020-10-20 17:22:22
@
2020-10-24 07:12:57
@
2020-11-07 04:25:07
@
2020-11-07 22:00:46
@
2020-11-10 03:14:51
@
2020-11-22 07:20:48
@
2020-11-24 13:45:03
  Str. 1/2   
Stronicuj po
10
20
50
100
Wszystkie
1
2Pisz jako zalogowany internauta!


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

 
KLAPKI NIK profilowane

Projekt hurtowni budowlanej


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia