Rejestracja
Logowanie

Poczta
Forum
Firmy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Nowe umiejętności - nowe możliwości".
Kalendarium imprez


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

  Str. 1/1   
Stronicuj po
10
20
50
100
Wszystkie
@@piechocinski
2007-11-23 04:03:00
Infrastrukturalne expose..cz. I transport

Donald Tusk :

Wszystkie dotychczasowe rz?dy-bez wyj?tku mwi?y ?e trzeba je budowa? (polskie drogi) i ?adnemu si? to nie uda?o. Autostrad i przyzwoitych drg jest skandalicznie ma?o. Co gorsza, ci?gle wiele drg tranzytowych przechodzi przez ?rodek wsi i miast. Z powodu tysi?cy Tirw przeje?d?aj?cych pod oknami ?ycie mieszka?cw zamienia si? koszmar. Czarne punkty i krzy?e przy drogach sta?y si? cz??ci? polskiego krajobrazu.
Wieloletnie niedoinwestowanie remontw drg, przy ci?gle rosn?cym nat??eniu ruchu samochodowego jest problemem nie mniejszej wagi, ni? brak autostrad.

Zmienimy to. Przyspieszymy budow? obwodnic i autostrad, Po??czymy g?wne areny mistrzostw EURO 2012 sieci? szybkich drg.
Przyczyn? wolnego tempa budowy drg i autostrad w Polsce przez ostatnie kilkana?cie ostatnich lat by?y bariery prawne i proceduralne, brak decyzyjno?ci i ci?g?o?ci w prowadzonych dzia?aniach, niewydolne, z?e zarz?dzanie oraz zbyt skromny bud?et na budow? i remonty.

Wyeliminujemy bariery proceduralne i prawne hamuj?ce szybkie inwestycje infrastrukturalne. B?dziemy zdecydowanie sprawniej kontynuowa? zaplanowane inwestycje i stawia? kolejne cele. Wykorzystamy wiedz? i do ?wiadczenie mened?erw ,ktrzy potrafi? w pe?ni spo?ytkowa? ?rodki unijne na budow? drg w Polsce. Fundusze unijne i bud?et to najwa?niejsze ?rd?a finansowania inwestycji infrastrukturalnych, ale pa?stwo musi wykorzysta? tak?e potencja? tkwi?cy we wsp?pracy prywatnym kapita?em. System partnerstwa publiczno-prywatnego mo?e by? rwnoprawnym ?rd?em finansowania tych inwestycji.
Obecny stan infrastruktury drogowej w Polsce to nie tylko bariera rozwoju, to zagro?enie spjno?ci terytorialnej naszego kraju. Nie akceptujemy stanu, w ktrym z Wroc?awia ?atwiej i szybciej mo?na dojecha? do Pragi i Drezna .a z Poznania do Berlina ni? do polskiej stolicy -Warszawy. To jest wymiar wsp?czesnego patriotyzmu.

Pami?tamy o konieczno?ci zrwnowa?enia rozwoju kraju. Inwestycje transportowe we wschodnich wojewdztwach Polski b?d? przedmiotem szczeglnej uwagi ministra infrastruktury, a tak?e mojej. Musimy radykalnie zmniejsza? liczb? ofiar wypadkw drogowych, a w szczeglno?ci tych najbardziej tragicznych, ?miertelnych.

Komunikacja to nie tylko drogi. Poczta Polska i nowoczesna kolej powinna ?wiadczy? o sile i sprawno?ci pa?stwa. Dzi? sytuacja daleka jest od idea?u. Modernizacji wymaga infrastruktura polskich kolei. Pasa?erowie maj? prawo do czystych dworcw, punktualnych ,szybkich poci?gw, a kolejowy transport towarowy musi mie? warunki do konkurowania z innymi formami przewozu.
Grup? PKP czekaj? kolejne lata realizacji przyj?tej strategii. Rozwi??emy problemy Przewozw Regionalnych, a mj rz?d zako?czy prace nad studium kolei du?ych pr?dko?ci.
@versus
2007-11-24 19:45:00
Tralala Panie po?le. PKP i tak sobie da rad? a to dzi?ki UE. A kto jakie prawa ma to ka?dy wie "co wolno wojewodzie to ..."
  Str. 1/1   
Stronicuj po
10
20
50
100
WszystkiePisz jako zalogowany internauta!


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

 
SZPILKA ACORD - skórzana

Projekt domu jednorodzinnego


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia