Rejestracja
Logowanie

Poczta
Forum
Firmy

WESELA    *    OBIADY Z DOSTAWĄ DO DOMU    *    IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE                        *****                        CENTRALNA KUCHNIA     uL. Broniewskiego 2    *****    tel. 91 577 54 47

komunikacjaKalendarium imprez
Wiadomości
2017-11-20 odsłon: 303        
Stypendia i nagrody Prezydenta
Do 15 grudnia składać można wnioski o przyznanie nagrody artystycznej dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia uzyskane w roku 2017 oraz wnioski o przyznanie stypendium artystycznego na rok 2018.

Do 15 grudnia można składać wnioski o stypendia i nagrody sportowe za rok 2017. Ich wysokość jest uzależniona od wyników i osiągnięć sportowych.
Stypendia dla twurców kultury.
Stypendia przyznawane są raz w roku, na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy i wypłacane są w ratach miesięcznych. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium może wynosić od 150 zł do 800 zł brutto. Stypendium może być też wypłacone jednorazowo, jeżeli stypendysta (lub jego rodzic lub opiekun prawny) złoży odpowiednio umotywowany pisemny wniosek.
Stypendium może być przeznaczone m.in. na: pokrycie kosztów związanych z udziałem w konkursach, festiwalach, lekcjach mistrzowskich, kursach, warsztatach, itp.; na zakup materiałów i usług, wynajem pomieszczeń, promocję, reklamę itp.

Prezydent Miasta Stargard może przyznawać stypendium i nagrodę z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek: samorządowych instytucji kultury działających na terenie Stargardu, stowarzyszeń oraz innych podmiotów działających w obszarze kultury i sztuki na terenie naszego miasta oraz stargardzkich szkół artystycznych oraz placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych.
Stypendia i nagrody artystyczne są wyrazem uznania dla młodych ludzi, którzy wykorzystując swój talent osiągają znaczące wyniki w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych, promują nasze miasto i są jego ambasadorami. Są także formą mecenatu nad najzdolniejszą młodzieżą mieszkającą w Stargardzie lub tutaj rozwijającą swoje umiejętności.

Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:
1) zamieszkuje lub kształci się na terenie miasta Stargard;
2) podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia, staż, itp.;
3) posiada udokumentowane osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie sztuki, tj. osiągnęła, w roku, w którym składany jest wniosek, znaczące wyniki w przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, promując jednocześnie miasto Stargard;
4) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta Stargard, prezentując swoje umiejętności oraz dokonania artystyczne tj. bierze udział w koncertach, wystawach, wieczorach autorskich, występuje z recitalami, itp.;
5) będzie realizowała, w roku, na który przyznawane są stypendia, program stypendium obejmujący doskonalenie umiejętności artystycznych i twórczych oraz ich prezentację, w tym także realizację działań skierowanych do mieszkańców miasta Stargard;
6) nie ukończyła 26 lat życia.

Kandydatem do nagrody może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1) zamieszkuje, bądź kształci się na terenie miasta Stargard;
2) uzyskała, w roku, w którym składany jest wniosek, czołowe miejsca w konkursach, przeglądach, festiwalach, olimpiadach artystycznych, itp. o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;
3) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i artystycznym miasta Stargard, prezentując swoje umiejętności oraz dokonania artystyczne tj. bierze udział w koncertach, wystawach, wieczorach autorskich, występuje z recitalami, itp.;
4) swoimi znaczącymi osiągnięciami i prowadzoną działalnością promuje Stargard w kraju i poza jego granicami;
5) nie ukończyła 26 roku życia.
Stypendia dla sportowców.
Tegoroczni stypendyści sportowcy otrzymywali miesięcznie od 150 do 650 złotych. Jednorazowo wypłacone nagrody wahały się od 500 do 2000 złotych.

Stypendia oraz nagrody sportowe są przyznawane za znaczące osiągnięcia sportowe w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2017 roku. Wnioski zgodnie z załączonym wzorem (do pobrania poniżej) można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ulicy Czarnieckiego 17.


O stypendium i nagrodę mogą ubiegać się zawodnicy spełniający wszystkie poniższe kryteria:
- uprawiają dyscyplinę objętą programem Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Europejskich;
- reprezentują barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Miasta Stargard;
- posiadają status amatora - uprawiają sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymują za to wynagrodzenia;
- posiadają aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;
- osiągają wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
- są uczniami, słuchaczami szkoły policealnej lub studentami wyższej uczelni w roku przyznawania stypendium i nie ukończyli 26 lat.

Więcej informacji znajduje się w uchwale w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Stargard przyznawanych
za osiągnięte wyniki sportowe.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji osobiście (Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17, pokój 203), tel. 91 834 10 81 lub mailowo: a.terlikowska@um.stargard.pl.
Komentarze do artykułuPisz jako zalogowany internauta!


Reklama
Insko dzialka budowlana
 
Sandałki KORNECKI młodzieżo

Projekt hurtowni budowlanej


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia